ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vypracovanie vzdelávacích programov

  • 2021. 07. 02.

V rámci seminára po určení potrieb zamestnávateľov nasledovala analýza náplne práce pracovných miest potrebných pre špeciálne prevádzkové podmienky, definovanie odborných kompetencií a kritérií pre ich obsadenie.

Kompetencie, ktoré možno počas školenia získať, vypracovali odborníci na základe prevádzky zakúpených strojov a zariadení, znalostí spracovateľskej technológie, ako aj praktických skúseností a zručností získaných v danom odvetví. Pri vypracovaní vychádzali z hľadísk stanovených platným zákonom o vzdelávaní dospelých a šablóny odporúčaného vzdelávacieho programu. Pod vedením odborníkov na vzdelávanie dospelých určili nasledujúce 3 špecializácie, ktoré zabezpečia získanie kompetencií potrebných pre danú pracovnú náplň:

- Spracovanie a využitie technického konope v textilnom priemysle

- Spracovanie a využitie technického konope v stavebníctve

- Spracovanie a využitie semienok technického konope

1. "Pracovník v konopnom priemysle" - cieľ vzdelávacieho programu Spracovanie a využitie technického konope v textilnom priemysle je:

Po absolvovaní školenia bude účastník schopný primárne spracovať technické konope účely textilného priemyslu a vykonávať súvisiace pracovné procesy. Pre účasť na školení sa vyžaduje základné vzdelanie, t. j. 8 ročníkov základnej školy.

Podrobný obsah školenia/kurzu:

- Predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri prevádzke strojových zariadení.

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri spracovaní technického konope na textilné účely.

- Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správne používanie zariadení, predchádzanie úrazom, používanie ochranných odevov a pracovného oblečenia.

- Technológia pestovania technického konope, určenie optimálneho času zberu, výroba kvalitnej suroviny.

- Určenie a aspekty skladovacej kapacity.

- Používanie a údržba základných nástrojov primárneho spracovania rastlinných vlákien.

- Princíp fungovania, používanie a obsluha dekortikátora.

- Princíp činnosti, používanie a obsluha bubnového roštu.

- Proces a fázy dezintegrácie pektínu.

- Proces a fázy procesu sušenia.

- Princíp činnosti, používanie a obsluha rozvlákňovača.

- Pracovný postup balenia a skladovania.

2. "Pracovník v konopníckom priemysle" - cieľ vzdelávacieho programu Spracovanie a využitie priemyselného konope v stavebníctve je:

Po absolvovaní školenia bude účastník schopný vykonávať pracovné postupy súvisiace so spracovaním priemyselného konope na stavebné účely a obsluhovať zariadenia.

Pre účasť na školení sa vyžaduje základné vzdelanie, t. j. 8 ročníkov základnej školy.

Podrobný obsah školenia:

- Predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri prevádzke strojových zariadení.

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri spracovaní technického konope pre účely stavebníctva. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správne používanie zariadení, predchádzanie úrazom, používanie ochranných odevov a pracovného oblečenia.

- Pracovisko, prevzatie surovín a výrobných materiálov.

- Vykonávanie základných meraní súvisiacich s technológiou.

- Zaznamenávanie, spracovanie a dokumentácia údajov súvisiacich s výrobou produktu.

- Princíp fungovania, správne používanie a obsluha miešacích strojov a zariadení.

- Princíp činnosti, správne používanie a obsluha lisov.

- Interpretácia a dodržiavanie technologických pokynov.

- Prvky balenia výrobkov a manipulácie s tovarom.

3. "Pracovník v konopníckom priemysle" – cieľom vzdelávacieho programu Spracovanie a využitie semien technického konope je:

Účastník školenia sa oboznámi s nástrojmi, zariadeniami a technológiou spracovania semienok technického konope.

Pre účasť na školení sa vyžaduje základné vzdelanie, t. j. 8 ročníkov základnej školy.

Podrobný obsah školenia:

• Znalosť a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri prevádzke strojových zariadení.

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri spracovaní technického konope. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, správne používanie zariadení, predchádzanie úrazom, používanie ochranných odevov a pracovného oblečenia. Oboznámenie sa a používanie základných nástrojov a náradí primárneho spracovania úrodnej zóny.

- Znalosť princípov fungovania sušičky, správne používanie a obsluha zariadenia.

- Znalosť princípov fungovania, správne používanie a obsluha čističky potravinárskych semien.

- Znalosť princípov fungovania lúpačky, správne používanie a obsluha zariadenia.

- Znalosť princípov fungovania zariadenia na spracovanie potravinárskych semien, správne používanie a obsluha zariadenia.

- Znalosť princípov baliarne a etiketovačky, správne používanie a obsluha zariadenia.

- Oblasti použitia, trhový potenciál a prvky informovania zákazníkov o využití semienok technického konope.

Za pomoci budúci zamestnávateľov, ktorí sa podieľali na tvorbe vzdelávacích programov, t. j. investorov a realizátorov projektu, boli zadefinované personálne a materiálne podmienky praktického vzdelávania, pracovné a ochranné odevy pre jednotlivé pracovné miesta, proces náboru, časový harmonogram kontaktovania cieľovej skupiny, určenie informačných dní, harmonogram úloh organizácie odbornej prípravy a časový rozpis výroby propagačného filmu.