ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stavba cesty

Obce Nagyrozvágy a Veľký Horeš ležia na dvoch stranách hranice. Nagyrozvágy sa nachádza v okrese Bodrogköz, kým Veľký Horeš patrí k okresu Trebišov. Oblasť zápasí s chýbajúcim severno-južným cestným spojením. Vyššie uvedené chýbajúce pohraničné spojenie núti obyvateľov oboch obcí jazdiť po obchádzke. Výstavbou cesty medzi týmito obcami sa zrealizuje priame spojenie medzi obcami Nagyrozvágy a Veľký Horeš.

Priamym výsledkom projektu je cezhraničná cesta dlhá 4,3 km, ktorej úsek dlhý 1925 m na maďarskej strane bude riešený ako 2X1- pruhový; 2X1-pruhový úsek dlhý 2,3 km vyrastie na slovenskej strane. Najväčší osoh z vybudovanej cesty budú mať obyvatelia oboch obcí, deti školského veku a zamestnanci.

Nepriamy úžitok: podniky, poľnohospodári a dodávatelia, prepravcovia (s hmotnostným limitom 3,5), verejné inštitúcie, sektor služieb.

Pozitívny prínos postaveného úseku cesty:

• Skrátenie času cesty o 20-30 minút a pokles cestovných nákladov vynechaním 20 -20-kilometrovej obchádzky východným a západným smerom.

• Zníženie zaťaženia cestnej premávky na obchádzkach, pokles rizika nehôd.

Údaje projektu

Názov projektu, jeho identifikácia:

Stavba cesty medzi obcami Veľký Horeš (SKHU/1802/3.1/008 - Hemp road)

Hlavný príjemca: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)

Partner realizácie projektu:

Samospráva obce Veľký Horeš